Groep

Bruto uitgaven

Netto investering

Productgroep
Programma

Burap 2016

Narap 2016

Realisatie

Burap 2016

Narap 2016

Realisatie

Bedrijfsmiddelen

Handhaving

45

45

47

45

45

47

Parkeren

175

175

0

175

175

0

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

220

220

47

220

220

47

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

650

150

136

650

150

136

06 Beheer buitenruimte

650

150

136

650

150

136

Handhaving

32

0

0

0

0

0

07 Veiligheid en handhaving

32

0

0

0

0

0

ICT

1.130

1.205

575

1.130

1.205

575

Facilitair

595

235

76

595

235

76

08 Burger en Bestuur

1.725

1.440

651

1.725

1.440

651

Totaal Bedrijfsmiddelen

2.627

1.810

834

2.595

1.810

834

Onderhoud

Inverdan

0

0

0

0

0

0

Fietsenstalling Centrum DAM

74

100

0

74

100

0

Fietsenstalling Westkant station

500

0

0

500

0

0

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

574

100

0

574

100

0

Groen en Speelplaatsen

3.100

3.100

1.713

0

0

1.693

Waterhuishouding

700

700

614

0

0

614

Wegen en Verkeer

15.050

15.050

10.123

5.650

5.650

9.507

Civiel Wilhelminasluis

200

75

49

200

75

49

Civiel Zaanbrug

105

75

42

105

75

42

Civiel

3.400

3.400

884

3.400

3.400

782

06 Beheer buitenruimte

22.555

22.400

13.425

9.355

9.200

12.686

Totaal Onderhoud

23.129

22.500

13.425

9.929

9.300

12.686

Onderwijs

Onderwijs - IHP

12.069

5.300

871

11.819

5.300

319

Onderwijs - Overig

596

1.053

401

596

853

401

03 Maatschappelijke voorzieningen

12.665

6.353

1.272

12.415

6.153

720

Totaal Onderwijs

12.665

6.353

1.272

12.415

6.153

720

Sport

Sport - Sportvelden

917

1.009

356

917

1.009

356

Sport - Routekaart buitensport

1.978

1.209

361

1.841

1.073

361

Sport - Sporthallen

5.945

6.170

5.345

5.645

5.870

5.220

Sport - Sportpark de Omzoom

807

1.893

1.247

807

807

1.205

Sport - Zwembaden

9.426

5.000

1.633

8.676

5.000

1.633

03 Maatschappelijke voorzieningen

19.073

15.281

8.942

17.886

13.759

8.776

Totaal Sport

19.073

15.281

8.942

17.886

13.759

8.776

Tarief

Riolen

13.347

13.347

6.746

13.347

13.347

6.746

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

292

250

40

292

250

40

06 Beheer buitenruimte

13.639

13.597

6.786

13.639

13.597

6.786

Totaal Tarief

13.639

13.597

6.786

13.639

13.597

6.786

Vastgoed

Cultuurhuis

1.000

1.200

1.045

1.000

1.200

1.045

Nauerna

0

0

0

0

0

0

Vastgoed

770

770

426

770

770

426

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

1.770

1.970

1.471

1.770

1.970

1.471

Totaal Vastgoed

1.770

1.970

1.471

1.770

1.970

1.471

Totaal investeringen

72.903

61.511

32.729

58.234

46.589

31.272

Voor investeringen op het gebied van Groen en speelplaatsen, Waterhuishouding, wegen en verkeer en Sportpark de Omzoom, worden aan het eind van het jaar de uitgaven verrekend met de aanwezige dekkingsbronnen (zoals grondexploitaties). Daarom zullen bij de rekening 2016 de netto realisatie uitgaven voor deze investeringen naar beneden zijn bijgesteld.

Groep
Productgroep

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000 (Burap vs. Narap)

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

In verband met de vervanging van meerdere bedrijfsmiddelen is een aanbestedingstraject gestart. Dit vergt meer tijd, waardoor de investeringen niet in 2016 maar in 2017 zullen plaatsvinden (-500).

Facilitair

Op basis van de huidige inzichten worden de investeringsprojecten van Facilitair naar beneden bijgesteld (-360).
Oorzaken hiervan zijn:
- vervanging van meubilair wordt doorgeschoven naar 2017 in verband met het niet halen van de aanbestedingsgrens (-365). Herstel van defect aan noodstroomvoorziening Stadhuis wordt doorgeschoven naar 2017 doordat een extra aanbestedingsprocedure noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen (-50). De uitgaven voor de beveiliging van Steunpunt Noord valt lager uit dan begroot (-60).
- De vervanging van de koeling securityruimte stadhuis is naar voren gehaald in verband met brandschade (45). Vervroegde aanschaf van een nieuwe server in verband met beëindiging contract met de huidige leverancier (75).

Onderhoud

Onderhoud

Fietsenstalling Westkant station

Door de Stadsregio is voor de fietsenstalling aan de westkant van het station een positief besluit genomen over de subsidieaanvraag. Omdat ook ProRail hiermee moet instemmen en zij pas rond de jaarwisseling 2017 een besluit over de subsidieaanvraag neemt, worden deze uitgaven pas voor volgend jaar geraamd (-500).

Civiel Wilhelminasluis

De verbreding van de toegang tot de Wilhelminasluis ondervindt vertraging in verband met een mediationtraject tussen de provincie Noord-Holland en de aannemer (-125).

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs - IHP

De neerwaartse bijstelling in de uitvoering van het IHP wordt onder meer veroorzaakt door juridische procedures. Er is nog steeds geen zittingsdatum bij de rechtbank voor basisschool De Werf en ook voor de IKC Overtuinen is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State.
Bij een aantal andere projecten nemen de voorbereidingen meer tijd in beslag dan gedacht (-6.519).

Onderwijs - Overig

In de zomervakantie is de verbouwing van De Kaaik uitgevoerd: naast realisatie van ruimte voor onderwijshuisvesting worden hier ook het Sociaal Wijkteam, het Jeugdteam en het Jongerencentrum gehuisvest. Verder worden ruimten verhuurd aan kinderopvangorganisaties. De hogere investering (257) wordt gedekt door huurinkomsten.

Sport

Sport

Sport - Routekaart buitensport

De binnen de routekaart beschikbare budgetten voor De Kraaien zijn voor een deel naar voren gehaald ter dekking van voorbereidingskosten op de locatie Fortuinweg (250). Daarnaast wordt de uitvoering van het onderhoudsgebouw op Sportpark Hoornseveld in 2017 uitgevoerd, worden de kosten voor de aanpak van het J.Roemhuis gedekt uit de reserve sport en wordt het nog niet geoormerkte budget in de routekaart doorgeschoven naar 2017(-1018) De routekaart zal bij Kadernota 2018-2021 worden geactualiseerd.

Sport - Sporthallen

Het topsportcentrum De Koog is opgeleverd in 2016. Een deel van het budget stond geraamd in 2017, maar is uitgegeven in 2016 (225).

Sport - Sportpark de Omzoom

De hogere bruto uitgaven (1.086) worden gedekt door een  bijdrage uit een grondexploitatie.

Sport - Zwembaden

Vertraging in het aanbestedingsproces van zwembad Noord leidt tot lagere uitgaven in 2016 (-3.676).

Vastgoed

Vastgoed

Cultuurhuis

Hogere architectkosten in 2016 omdat het project voorspoedig verloopt. Het totale investeringsbedrag blijft binnen het beschikbare budget. Er is sprake van een verschuiving in de fasering (200).