Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Het is een stad met goede maatschappelijke voorzieningen op maat, een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Door met elkaar de schouders eronder te zetten en de mens centraal te stellen, blijft Zaanstad een aantrekkelijke woon-werkstad met een sterk sociaal weefsel. Daarin heeft de gemeente een belangrijke rol, maar vaker niet dan wel de hoofdrol. Het verschil kan de gemeente maken door partijen waar mogelijk de ruimte te geven om initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Nieuwe arrangementen en verhoudingen met bewoners, ondernemers en instellingen moeten worden verkend. Wij willen samenwerken met verschillende grote en kleine partners aan plannen die passen bij de buurt en de tijd. Hierbij helpt het de regels en procedures te vereenvoudigen of te verminderen en deze met gezond verstand integraal toe te passen.

Bij nieuwe allianties in de wijk hoort ook een nieuwe kijk op maatschappelijke accommodaties. Multimodaal gebruik, combinaties van maatschappelijk en commercieel ondernemen en nieuwe vormen van beheer en eigenaarschap vormen hierbij een uitdaging voor de gemeente om nieuwe allianties optimaal te faciliteren.

Voortgang

Culturele infrastructuur
In samenwerking met alle betrokken culturele instellingen is het definitieve ontwerp voor het Cultuurcluster gereed gekomen. In december wordt een besluit genomen over het beschikbaar stellen van het gereserveerde budget voor de bouw. Parallel daaraan loopt de voorbereiding voor de organisatorische samenwerking en inbedding.
Met de nieuwe subsidieregeling evenementen kunnen we gerichter toetsen op de doelstellingen van het evenementenbeleid, vooral ten aanzien van profilering en economische spin-off. 
De gemeente is samen met de Stichting Zaanse Schans bezig met de uitwerking van een ontwikkelstrategie, waarmee de toekomst van de Schans gerichter kan worden aangestuurd. Onderdeel van deze strategie vormt afstemming over het museale aanbod op de Schans en de rol daarin van het Zaans Museum.
Vanuit de visie op vrijwillige inzet is een nieuwe opzet voor waardering vastgesteld en de eerste wijkwaardering heeft plaatsgevonden. Dit najaar heeft een goedbezochte Stadsexpeditie plaatsgevonden met het thema “Vrijwilligers zijn gelukkig”. Daarnaast zijn in de zomer afspraken met vrijwilligers gemaakt over het toegankelijker maken van financiële ondersteuning. Over de opgehaalde ideeën uit de City Challenges zijn uitwerkingsafspraken gemaakt en twee nieuwe City Challenges worden voorbereid.

Actief burgerschap
De ontwikkelingen in de zomer in Turkije hebben de tegenstellingen binnen de Turkse gemeenschap verscherpt. Dit heeft tot spanningen geleid. Er is nauw contact geweest met betrokken organisaties en de Turkse gemeenschap in deze situaties. De spanningen manifesteren zich op dit moment beperkt, maar onderhuids zijn ze zeker aanwezig. Er is regelmatig contact met het netwerk om de situatie te monitoren.
In samenwerking met het COA heeft Zaanstad 1500 asielzoekers opgevangen. Ook is het besluit genomen om in Zaandam een AZC  te realiseren. Om de nieuwkomers zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving heeft de gemeente een visie op de opvang en integratie van vluchtelingen vastgesteld voor een integrale aanpak.

Ruimte voor inwoners
In 2016 is gebleken dat niet alle buurthuizen gebruik hoeven te maken van de ondersteuningsregeling. De verzelfstandiging van de buurthuizen verloopt positief. De Kolk, Dorpshuis De Kwaker en Buurthuis De Lorzie hebben ieder een vestiging dan wel een verbouwing weten te realiseren met de beschikbare regelingen en subsidies. Aan het eind van het jaar wordt de subsidieregeling samen met de buurthuizen beoordeeld en waar nodig bijgesteld.  

Toegang en aansluiting onderwijs
Samen met schoolbesturen en kinderopvang heeft de gemeente een visie op Integrale Kindcentra opgesteld. In deze visie wordt aandacht besteed aan: afstemming van beleid, visie op huisvesting, continue professionalisering, doorgaande leerlijn met VO en ouderbetrokkenheid. In een proeftuin in de Zaanstreek wordt de komende tijd nadere invulling en uitwerking gegeven aan de visie.
Samenwerking op het gebied van het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) heeft ervoor gezorgd dat het aantal vsv’ers dit jaar in Zaanstad onder de door het ministerie van OCW gestelde norm blijft.
Daarnaast is dit schooljaar een pilot gestart met twee havo-kansklassen, die volgend schooljaar wordt doorgezet.
Als gevolg van de Turkse ontwikkelingen hebben veel leerlingen van basisschool De Roos de overstap gemaakt naar een andere bassischool. In nauwe samenwerking met de betreffende besturen en scholen is ervoor gezorgd dat die overstap voor de leerlingen voorspoedig is verlopen. Hierdoor zijn er geen kinderen thuis komen te zitten en de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben die ook ontvangen.  

Iedereen kan sporten
Dit jaar is een feestelijk jaar voor de Zaanse sport. Tijdens de September Sportmaand zijn verschillende nieuwe sportaccommodaties geopend, bijvoorbeeld Topsportcentrum de Koog, het AZ-trainingscomplex op Sportpark Kalverhoek, Sportpark De Omzoom en een kunstgrasvoetbalveld bij ZVV Zaandijk. Ook zijn verschillende accommodaties in een nieuw jasje gestoken, zoals de wielerbaan voor DTS en de atletiekbaan voor AV Zaanland.

Maatschappelijke voorzieningen

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

49.888

405

50.293

Baten

-5.184

-205

-5.389

Toevoegingen

282

492

773

Onttrekkingen

-3.553

335

-3.218

Saldo

41.432

1.028

42.460

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

828

132

960

Herschikking

70

-2

68

898

130

1.028