Programma / Omschrijving

Doel van de subsidie

Subsidieregeling

Begroting 2016

Prognose 2016

Ontvanger

1 Jeugd en Zorg

Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

1.776

1.776

Divers

Volksgezondheid

Verzorgen van (preventieve) gezondheidszorg en publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

114

114

GGD Z'streek/W'land

Maatsch.opvang/verslavingszorg

2.996

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

762

Stg. Parnassia     

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

 ASV /begrotingssubsidie

170

GGD Z'streek/W'land           

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie 

 ASV/begrotingssubsidie

1.991

Leger des Heils

Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

73

RIBW Z'streek/W'land

Vrouwenopvang

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Subsidieregeling Regio Aanpak Veilig Thuis 2016-2018

1.527

1.527

Divers

Jeugdbeleid

277

Bestraffen grensoverschrijdend gedrag en verzorgen van publieksvoorlichting

ASV/begrotingssubsidie

50

Halt Nederland 

Specialistische ambulante jeugdhulp

ASV/begrotingssubsidie

227

Stg. Altra

(Ov. taken Wmo wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking

1.333

ASV/begrotingssubsidie

1.113

Stg. Mee Amstel en Zaan

Div. act.o.h.g.v. Wmo

ASV/begrotingssubsidie

79

RCO de Hoofdzaak

ASV/begrotingssubsidie

30

Zaans Praatcafe

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

27

Slachtofferhulp

ASV/begrotingssubsidie

84

Divers

Beschermd wonen

Wonen in een instelling met toezicht en begeleiding

9.011

ASV/begrotingssubsidie

7.921

RIBW Z'streek/W'land

ASV/begrotingssubsidie

162

Stg. De Zorgcirkel

ASV/begrotingssubsidie 

224

Stg. Odion

ASV/begrotingssubsidie

704

Stg. Parnassia Groep

Totaal 1 Jeugd en Zorg

17.034

17.034

2 Werk, inkomen en economie

Sociale werkvoorziening

Bijdrage baanstede/overige wsw-organiseren beschut werk

ASV/begrotingssubsidie

11.904

11.904

Baanstede

Bedrijfsbegeleiding

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

50

50

Stg. Marketing Z'streek

Economisch beleid

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

34

34

Stg. Parkmanagement Z'stad

Vestigingsklimaat bedrijven

ASV/begrotingssubsidie

15

15

Stg. Binnenstadmanagem. Zaandam

Toerisme

Varen op de Zaan/bevorderen toerisme

ASV/begrotingssubsidie

25

25

Varen op de Zaan V.O.F.

Divers / versterken toerisme

ASV/begrotingssubsidie

550

550

Divers

Totaal 2 Werk, inkomen en economie

12.578

12.578

3 Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact. m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkings-activiteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteit

195

195

Divers

Ondersteunen van vrijwillige inzet-, uitvoering van Buuv nu /ondersteunig van vrijwilligers (organisaties)

ASV/begrotingssubsidie

366

366

SMD Z'streek/W'land

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

136

136

Stg. RAAZ

Behartigen van belangen van vluchtelingen en asielzoekers

ASV/begrotingssubsidie

589

589

Vluchtelingenwerk

 Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk

 Subsidieregeling Buurthuizen

400

400

Divers

Niet Sportbedrijf zonder BTW

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen in Sport

627

627

Divers

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen in Sport

43

43

Divers

Aangepast sporten

Stimuleren van aangepast sporten d.m.v. regionaal samenwerkingsverband

ASV/begrotingssubsidie

28

28

Stg. Sportservice

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

39

39

Stg. Beheer en expl.Volleyhal

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

14

14

Omniver.
Theresia

Lokaal onderwijsbeleid

Bieden van hulp aan kinderen in het VO en het realiseren van verbindingen met de jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

180

180

Samenwerkingsverband Passend Ond. VO

Lokaal onderwijsbeleid

Realiseren van verbindingen tussen PO en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

94

94

Samenwerkingsverband Passend Ond.PO

Lokaal onderwijsbeleid

Verminderen van onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

ASV/begrotingssubsidie

1.305

1.305

Zaan Primair

ASV/begrotingssubsidie

734

734

Stg. Agora

ASV/begrotingssubsidie

60

60

I.B.S. de Roos

Lokaal onderwijsbeleid

Indicatie achterstanden bij jonge kinderen en toeleiding na voorschoolse voorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

395

395

GGD Z’streek/W’land

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

34

34

Honig Breethuis

Musea

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

845

845

Zaans Museum

Musea

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

11

11

Zaans Museum

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

2.693

2.693

de Bieb

Bibliotheken

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

88

88

Radio Omroep Zaanstad

Beeldende kunst en vormgeving

Stimuleringsopdrachten derden / onderst.stim. Cultuur

ASV/begrotingssubsidie

16

16

Divers

Overig kunst en cultuur

Verzachten cultuurbezuiniging

ASV/begrotingssubsidie

305

305

Divers

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

173

173

Filmtheater de Fabriek

Podiumkunsten

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

2.470

2.470

Het Zaantheater

Podiumkunsten

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

483

483

de Flux

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

1.611

1.611

Fluxus

Cultuurparticipatie

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

147

147

Divers

Cultuurparticipatie

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateurkunst en kleine culturele instellingen

215

215

Divers

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen

Subsidieregeling Evenementen Zaanstad 2009

167

167

Divers

Totaal 3 Maatschappelijke voorzieningen

14.463

14.463

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding Erfgoed Zaanstad 2012

185

185

Divers

Totaal 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

185

185

6 Beheer buitenruimte

GAF

Bijdrage onderzoek funderingen/funderings-risico's en herstel

Subsidieverordening funderingsonderzoek Zaanstad 2016-2020

255

255

Divers

Groen & speelplaatsen

Beheer/onderhoud Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

62

62

Stg. Wilhelminapark

Groen & speelplaatsen

Beheer/onderhoud Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

143

143

Stg. Zaanse Schans

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

465

465

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum

ASV/begrotingssubsidie

28

28

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

6

6

Stg. Natuur- en Milieueducatie

Recreatieschap Het Twiske

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

202

202

Recreatieschap Het Twiske

Recreatieschap Alkm./Uitg.

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

285

285

Recreatieschap Alkm./Uitg.

Recreatieschap Waterland

recreatieve mogelijkheden

ASV/begrotingssubsidie/Gemeenschappelijke regeling

2

2

Recreatieschap Waterland

Totaal 6 Beheer buitenruimte

1.448

1.448

7 Veiligheid en handhaving

Openbare orde en veiligheid

Realiseren kerntaken gemeentelijke nota antidiscriminatie-beleid

ASV/begrotingssubsidie

114

114

Bureau discriminatiezaken ZW

Totaal 7 Veiligheid en handhaving

114

114

Totalen

45.822

45.822