Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt.
De gemeente en haar partners werken nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Hierbij zijn twee beleidsdocumenten leidend: het integraal veiligheidsprogramma (IVP) en het handhavingsprogramma (HHP). Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in het IVP en het HHP. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, men weet wat er speelt in de buurt, men weet wanneer sprake is van onwenselijk of verdacht gedrag. Door het nieuwe horecaconvenant en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) jeugd, krijgen overlast en onveiligheid in horecagebieden en ’s avonds op straat extra aandacht.

Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de doorgaande vaarwegen: de Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen zorgen we voor een vlotte en veilige doorvaart. Ook op dit terrein kunnen bewoners een goede bijdrage leveren.

Voortgang

De uitvoering van het Integraal Veiligheidsprogramma en het Handhavingsprogramma is op koers. Met gegevens van de politie zijn we steeds beter in staat om de meldingen, delicten en resultaten per buurt in beeld te brengen. We zien in 2016 een daling van het aantal woninginbraken, straatroven en geweldpleging. Overlast door verwarde personen is een aandachtspunt, zowel voor politie en gemeente als voor zorgpartners en corporaties.

De organisatie van bevolkingszorg is eenvoudiger gemaakt. Er wordt bij de oefeningen en tijdens de opleidingen voor medewerkers met piket extra aandacht besteed aan deze nieuwe organisatie van bevolkingszorg. De veiligheidsregio heeft een ondersteunende rol gespeeld bij het overleg in de regio over de opvang van vluchtelingen.

Er is aandacht voor de veiligheid bij evenementen en de eventuele overlast daarvan. De Dam tot Damloop is naar tevredenheid verlopen.

Het Handhavingsprogramma 2017 wordt uitgevoerd. Er is gestart met het intensiever handhaven op kinderopvangorganisaties die geconstateerde gebreken niet tijdig oppakken. Een complex en langlopend funderingsdossier is opgelost met partieel funderingsherstel in plaats van volledig herstel. De betalingsbereidheid met betrekking tot betaald parkeren is gestegen. Met actiedagen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare buurten. Na de pilot met jeugdboa’s is de inzet van jeugdboa’s nu structureel ingevoerd.

Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met het project Czarinastraat: het tegengaan van woonoverlast vanuit een aantal panden. Vooruitlopend daarop zijn de boa’s al regelmatiger in de buurt om overlast van afval, fietsen, containers en andere zaken aan te pakken.

De uitvoering van de maatregelen met betrekking tot veiligheid bij (de bediening van) bruggen is zorgvuldig opgepakt. Daarover is elk kwartaal gerapporteerd.

Veiligheid en handhaving

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

20.170

-166

20.003

Baten

-1.729

267

-1.462

Saldo

18.441

101

18.542

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-604

267

-337

Herschikking

438

0

438

-166

267

101