Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Actualisatie reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

-38

38

0

Actualisatie reserve sport

-262

262

0

Actualisatie Wijkactieplan Poelenburg (WAP)

-200

200

0

Bestrijding vroegtijdig schoolverlaten

146

-146

0

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf

88

-20

68

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

400

0

400

Jongerencentrum Assendelft-Noord

165

-165

0

Opbrengst boekwaarde kalverhoek tbv sport (AZ)

37

-37

0

Vorming reserve Nieuwkomers

492

0

492

828

132

960

Herschikking

Kostenverdeling

70

-2

68

70

-2

68

Totaal programma

897

130

1.028