Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daarom gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.
Het gemeentebestuur heeft een kaderstellende rol. Hierover is de gemeente transparant naar inwoners en andere betrokkenen. De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol in het betrekken van inwoners en partners bij het samen realiseren van beleid en specifiek de toekomstvisie. In de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeente een uitvoerende rol.

Voortgang

Het afgelopen jaar is op diverse manieren in de stad met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen gesproken over de toekomst van Zaanstad onder de noemer MAAK.Zaanstad. Hierbij is ervoor gekozen om vaker sociale media en film in te zetten, met soms meer en soms minder succes.

Via de zogenoemde City Challenge is een pilot gedaan met e-participatie. Via een website werd onder meer de maatschappelijke vraag gesteld hoe we jongeren kunnen stimuleren om te (blijven) sporten. Via dit middel werden ideeën opgehaald en de beste ideeën zijn beloond.

In de zomer van dit jaar is een verkenning gedaan naar de inzet van  webcare. Vragen en signalen via de sociale media werden ook via deze kanalen beantwoord. Deze eerste verkenning wordt geëvalueerd en die moet leiden tot een kader voor de inzet van webcare.

Nieuws uit B&W heeft een vaste plek in de communicatie van het bestuur gekregen. Daags na de vergadering van B&W worden de belangrijkste besluiten gecommuniceerd aan de raad en media en op de website geplaatst.

De Stadsregio Amsterdam zal per 1 januari 2017 de taken op de beleidsvelden Economie en Ruimte/Wonen beëindigen en zich als Vervoerregio Amsterdam alleen nog maar bezighouden met bereikbaarheidsvraagstukken. De Metropoolregio Amsterdam neemt deze taken over en is mede hierom bezig de regionale samenwerking te versterken en transparanter te maken. Een concept voor een convenant dat hiervoor de basis vormt, werd voor de zomer besproken bij alle MRA-partijen, dus ook in Zaanstad. Op basis hiervan wordt eind 2016 een definitief voorstel van een MRA convenant voorgelegd. De versterkte MRA-samenwerking, gebaseerd op het convenant, kan dan ook per 1 januari 2017 van start gaan.

In 2016 blijven we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. We proberen deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze burgers. Daarom hebben we de volgende processen gedigitaliseerd:

  • schademeldingen
  • claims
  • bezwaar en beroep
  • aangifte binnenhavengeld
  • aanvraag bijzonder transport
  • incidenten en storingen bij havens en vaarwegen
  • inkomende subsidies.

Hierdoor zullen op termijn ongeveer 18.000 poststukken niet meer handmatig verwerkt hoeven te worden. Dit is goed voor het milieu.

Om de papierstroom vanuit de gemeente te verminderen, zijn in de 2016 onder meer 20.000 belastingaanslagen verstuurd via de berichtenbox van MijnOverheid. Vergunningen en ontheffingen zijn snel te raadplegen via de OmgevingsAlertApp (testfase) en daarnaast loopt de pilot digitale vergunningen (BLITTS): een webapplicatie waarmee inwoners snel en eenvoudig een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Verder is gestart met het structureel meten van de klanttevredenheid van de telefonische afhandeling via 14075.

Burger en bestuur

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

59.907

-25

59.882

Baten

-9.549

-395

-9.944

Toevoegingen

200

1.466

1.665

Onttrekkingen

-2.848

-1.378

-4.226

Saldo

47.710

-332

47.378

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

25

-150

-125

Beleidsbijstellingen

1.286

-1.430

-144

Herschikking

130

-193

-63

1.441

-1.773

-332