Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale gemeente waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk. Onder andere in de vorm van Sociale Wijkteams (SWT’s) en Jeugdteams (JT’s) en verschillende vormen van maatschappelijke of inkomensondersteuning. Het doel is dat iedereen kan participeren, op eigen wijze en naar vermogen.

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de zogenoemde decentralisaties op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zaanstad vult deze nieuwe taken op een andere manier in dan voorheen gebruikelijk was. De bewoner en zijn situatie staan centraal bij het zoeken van een evenwicht tussen optimale kwaliteit van zorg en het beschikbare budget. Samen met hulpvragers wordt gekeken naar wat nodig is. Soms vinden zij zelf al een oplossing samen met hun netwerk en/of vrijwilligers. Soms hebben zij ondersteuning, hulp of behandeling door professionals nodig. Deze nieuwe manier van werken betekent dat we hulpvragen minder vaak overnemen. We richten ons erop dat bewoners de regie over hun eigen leven terug krijgen of houden. We proberen mensen die hulp zoeken op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. Hierbij staan centraal:
• Preventie: wij zijn alert op signalen van ongewenste en problematische ontwikkelingen en voorkomen problemen of hulpvragen zo veel mogelijk
• Zelfstandigheid: wij stimuleren dat mensen binnen hun eigen netwerk oplossingen zoeken voor hun problemen of hulpvragen. Ook stimuleren we dat mensen anderen in hun omgeving helpen
• Ondersteuning op maat: mensen voor wie het informele netwerk geen of onvoldoende hulp biedt kunnen een beroep doen op ondersteuning. Dat kan laagdrempelig en dichtbij. De Sociale Wijkteams en Jeugdteams bekijken samen met de bewoner/het gezin welke hulp nodig is
• Vangnet: voor de kwetsbaarste groepen is er een betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig vangnet.
In de Zaanse aanpak en strategie voor de transformatie ligt een sterke focus op samenwerken, proberen, leren, ontwikkelen en verder transformeren. Gaandeweg leren we wat werkt om onze visie te realiseren. We gaan uit van de menselijke maat en leveren maatwerk waar mogelijk en nodig. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen, ook buiten de gemeente. Het vraagt vooral vertrouwen en tijd. Daarom moeten we in ons leerproces en in onze nieuwe manier van werken voorkomen dat we terugvallen op regels en het overreageren op risico’s. Dit kan innovatie remmen en leiden tot stijgende kosten en een versnippering van onze inspanningen. Het is van belang dat we de risico-regelreflex tijdig in ons eigen gedrag herkennen en leren hoe we hiermee moeten omgaan.

Voortgang

Preventie, gezondheid
Het project Jongeren Op Gezond Gewicht is uitgebreid naar vier wijken met overgewichtproblematiek en er zijn drie lokale gezondheidsnetwerken opgericht. Hierin zijn professionals rondom het kind en gezin verbonden. Bij deze aanpak werken we samen met de zorgverzekeraar en de huisartsen. De nieuwe visie van de GGD wordt naar verwachting nog voor het einde van 2016 vastgesteld door hun bestuur.

De kracht van wijkbewoners; Sociale Wijkteams, Jeugdteams, Centra Jong
Dit jaar is voor het eerst het landelijk ontwikkelde cliëntervaringsonderzoek Wmo gehouden. Daaruit blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagden weet waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen, tevreden is over de ondersteuning (van de Sociale Wijkteams en/of specialistische ondersteuning) en zichzelf daardoor beter kan redden.
Met de Sociale Wijkteams (SWT’s) is rond de zomer een evaluatie gehouden. Net als bij het Festival der Verantwoording bleek dat veel goed gaat: bewoners voelen zich gehoord en ervaren de nabijheid en de oplossingsgerichtheid van de wijkteams als prettig. Daarnaast zijn er natuurlijk nog wel de nodige verbeterpunten.
De komende tijd ligt de nadruk mede op:

  • Het aanboren/versterken van de kracht in de wijken
  • Het bereiken van kwetsbare groepen in de wijken
  • Toegang tot de Participatiewet beleggen bij SWT’s, na een pilot bij vier teams.

Ook werken de Sociale Wijkteams aan de verdere verbetering van de samenwerking en afstemming met de wijkverpleegkundigen. Samen met de wijkverpleegkundigen en de zorgverzekeraar wordt gekeken of het aanbod van crisisbedden, kortdurend verblijf en respijtzorg voldoende aansluit bij de behoefte onder langer thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers.

Eind 2016 houden we voor de Jeugdteams voor de tweede maal een cliëntervaringsonderzoek. Om tot integratie van Centra Jong en Jeugdteams te komen, loopt een project waarin we uitwerken op welke onderdelen de medewerkers elkaars werk kunnen versterken. Ook de communicatie is een aandachtspunt: de uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken onder professionals, bewoners en ouders gebruiken we om de manier te bepalen waarop we de geïntegreerde Centra Jong/Jeugdteams onder de aandacht van de inwoners brengen.
De samenwerking tussen de Sociale Wijkteams en de Jeugdteams groeit, maar moet nog verder worden verbeterd. Mede in dat verband zijn zij in 2016 gestart met een nieuwe werkwijze rondom jongeren van 16 tot 23 jaar. Daarbij wordt samen met de jongere gekeken naar diens ontwikkeling en welke ondersteuning daar het beste bij past.
Samen met de onafhankelijke cliëntondersteuning, de Sociale Wijkteams en de Jeugdteams onderzoeken we hoe we de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning verder kunnen vergroten.

Specialistische ondersteuning
De voorbereiding voor de nieuwe contractering van specialistische jeugdhulp per 2018 is in volle gang. De specialistische ondersteuning op grond van de Wmo is geëvalueerd, wat per 2017 leidt tot een aantal aanpassingen in de maatwerk-arrangementen.
Naast deze zorg in natura kunnen mensen ook gebruik maken van een PGB. Zowel bij Wmo als bij jeugd zien we een verschuiving: het aantal PGB’s neemt af, het aandeel zorg in natura neemt toe. Met mensen met een aflopende PGB-indicatie worden herindicatiegesprekken gevoerd om te zien welke ondersteuning zij nodig hebben.
De hiervoor beschikbare rijksbudgetten zijn in enige mate onzeker, zie hiervoor hoofdstuk 1.

De uitvoering van de door de raad vastgestelde Regiovisie voor kwetsbare burgers met multiproblematiek is in volle gang. Zo is met de SWT’s een ontwikkelingstraject gestart zodat de kennis en ervaring van de teams groeit met betrekking tot de kwetsbare burgers, zoals personen met psychische aandoeningen, verslaafden en dak- en thuislozen. Ook de expertise van specialistische zorgaanbieders wordt daarbij benut. Verder worden per 2017 zowel verblijfs- als ambulante arrangementen van Beschermd Wonen ingekocht.
Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn we, ook in lijn met de Regiovisie, een aanpak gestart rond mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (“EPA”). Hierin werken we aan een gezamenlijke integrale aanpak die de schotten vanuit regelgeving en financiering overstijgt, zodat we vanuit de leefwereld van deze mensen kijken wat er nodig is en de afstemming verbeteren tussen de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Eind 2016 start een pilot in een of twee wijken, samen met de betreffende bewoners/clienten, ervaringsdeskundigen, Sociale Wijkteams en zorgaanbieders.

Armoedeopgave
In 2016 heeft Zaanstad in het kader van de armoedeopgave vernieuwde beleidsregels schulddienstverlening opgesteld. Ook zijn we bezig met de eindevaluatie van de pilot budget maatwerkondersteuning, wordt er gewerkt aan het project ontschotting minimabeleid/regelingen en is er speciale aandacht voor kinderen in armoede. Verder doet Zaanstad mee met de City Deal Inclusieve Stad.

Jeugd en zorg

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

114.155

-1.706

112.449

Baten

-4.026

-452

-4.477

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-9.192

1.492

-7.700

Saldo

100.938

-666

100.272

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-1.872

1.070

-802

Herschikking

166

-30

136

-1.706

1.040

-666