Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. We willen dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn daarin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen, en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel verschillende organisaties aan zet om de werkgelegenheid in Zaanstad te laten groeien, zoals ondernemers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheidsorganisaties in de regio. De gemeente zorgt vooral voor het verbinden van deze partners, het faciliteren van goede initiatieven en gericht investeren.

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Zaanstad regisseert en faciliteert waar het gaat om de relatie tussen economie en onderwijs om zo gewenste ontwikkelingen te stimuleren en aan te jagen. Als uitvoerder is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen en handhaving. Bij de bemiddeling van werklozen door een uitzendbureau is de gemeente opdrachtgever.

In het najaar van 2015 behandelt de raad de Strategische Agenda Werkgelegenheid, die zeven ambities bundelt. Deze onderwerpen komen in de hierna volgende paragrafen aan de orde.

1. Versterken van de economische structuur door passende vestigingsruimte aan te bieden
2. Behoud van bestaande bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven
3. Het midden- en kleinbedrijf tot motor van de lokale economie maken
4. Stimuleren van sociale innovatie door ondernemers
5. Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt
6. Bemiddeling verzorgen naar werk voor werknemers die extra begeleiding nodig hebben
7. Verbeteren van ons beleid door meer kennis en inzicht

Voortgang

De uitvoering van de Strategische Agenda Werkgelegenheid is in volle gang. Binnen deze agenda werken wij in een samenhangend programma aan ambities om de werkgelegenheid binnen Zaanstad te verbeteren.

Economie
De aantrekkende economie en de toenemende economische bedrijvigheid in combinatie met het gevoerde acquisitiebeleid heeft geleid tot meer nieuwe bedrijfsvestigingen (12) in de Zaanstreek dan verwacht. Daarnaast hebben zich definitief twee nieuwe hotels gevestigd in Zaanstad.
Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan ontwikkelt de gemeente het bedrijvenpark HoogTij. Het proces van gronduitgifte loopt en er wordt met meerdere partijen onderhandeld over bedrijfsvestigingen op het terrein. Daarnaast is Zaanstad met bedrijven in gesprek over de aanleg van een laad- en loskade op HoogTij, zodat zij nog beter hun economische activiteiten kunnen voortzetten.
In het kader van Maak.Zaanstad is de gemeente een geleidelijke verkleuring naar wonen en werken ingeslagen in de Achtersluispolder. In deze omgeving lopen werken, wonen en recreëren in samenspraak door elkaar heen.

Toerisme
De gemeente is bezig met het professionaliseren van haar marketingactiviteiten om nog meer te profiteren van de toeristen in de regio. De Europese aanbesteding van de marketingactiviteiten is in gang gezet. Medio 2017 wordt  bekend welke organisatie de marketingpartner van Zaanstad wordt. Daarnaast is uitvoering van de Toerismeagenda in volle gang, waarmee we Zaanstad aantrekkelijker maken voor zowel de toeristen als voor de eigen inwoners. Deze activiteiten liggen voornamelijk op het terrein van marketing en evenementen. Eind mei is het VVV-I-point aan het Stationsplein geopend. Vanwege de korte voorbereidingstijd waren er in de aanloopperiode wat knelpunten, maar nu loopt het steeds beter. In het najaar wordt geëvalueerd ter voorbereiding op het toeristenseizoen 2017.Ook de Hotspot Wormerveer komt steeds meer in de aandacht van toeristen te staan. Met de Zaanboot kunnen bezoekers vanuit Amsterdam, via een aantal tussenstops, rechtstreeks naar de Zaanse Schans varen. Samen met partners uit de toeristische industrie onderzoekt Zaanstad de mogelijkheden om het gestaag groeiend aantal toeristen dat de Zaanse Schans bezoekt, langer aan de gemeente te binden. Dit wordt gerealiseerd door middel van het Masterplan Zaanse Schans. Op 8 oktober 2016 is het Monet-Atelier officieel geopend. Nu heeft de ontsluiting van het atelier hoge prioriteit.

Werk en inkomen
De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat de aantrekkende economische groei ten goede komt aan mensen die dat het hardst nodig hebben. Om zo veel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen, herzien wij grondig de dienstverlening om dit te realiseren. In samenwerking met de gemeente Purmerend en BaanStede is het dienstverleningsconcept voor een participatiebedrijf ontwikkeld. In dit participatiebedrijf wordt alle dienstverlening om de stap naar de arbeidsmarkt te maken samengevoegd en werken we aan één aanpak.
Na het uitvoeren van een pilot participatie bij een aantal Sociale Wijkteams (SWT’s) beleggen wij dit najaar bij alle teams de toegang tot de Participatiewet. Hierdoor krijgen alle inwoners die een uitkering aanvragen een uitnodiging voor een gesprek bij een wijkteam.
Dit jaar is in de uitvoering extra geïnvesteerd in de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze doelgroep is een structurele inzet voor de langere termijn nodig om uiteindelijk de stap naar werk te kunnen maken.

Vangnetregeling
Zoals bij de Burap gemeld, is de rijksbijdrage met betrekking tot de uitkeringen (BUIG) in 2016 aanzienlijk lager dan in 2015. Waar de bijdrage in 2015 nog € 58,5 miljoen bedroeg, bedraagt de bijdrage in 2016 € 54,0 miljoen: een verschil van € 4,5 miljoen. Als gemeenten meer uitgeven dan zij ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van een vangnetregeling. Vanwege de aanpassing van het verdeelmodel is ook deze vangnetregeling verruimd. In plaats van het vergoeden van tekorten boven de 10% is de drempel nu verlaagd naar 5%. Tekorten tussen de 5% en 12,5% worden voor 50% vergoed. De verwachting is dat het tekort van de gemeente Zaanstad iets boven deze 5% zal uitkomen. Indien dit gebeurt, zal een aanvraag worden ingediend.
Er worden al wel acties opgezet om de uitstroom te bevorderen. Zo is een project met BaanStede gestart om mensen werkfit te krijgen en wordt samenwerking gezocht met uitzendbureaus.

Werk, inkomen en economie

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

84.525

-1.408

83.117

Baten

-56.268

-557

-56.824

Toevoegingen

40

200

240

Onttrekkingen

-586

-2.322

-2.908

Saldo

27.711

-4.086

23.625

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

-1.405

-2.871

-4.276

Herschikking

197

-7

190

-1.208

-2.878

-4.086