Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

Ten aanzien van klimaat en duurzaamheid treedt Zaanstad vooral faciliterend op en heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Voor milieu is de gemeente meer kaderstellend en stuurt en stimuleert ze waar nodig. We zoeken de verbinding met de direct belanghebbenden om gezamenlijk tot een juiste aanpak te komen. Daarbij is ook de relatie met de regio van belang.

Voortgang

De activiteiten voor het terugdringen van de milieubelasting liggen op koers. Het geurbeleid is dit jaar opnieuw vastgesteld en we zijn begonnen met de implementatie hiervan.
Begin dit jaar is het Zaanse Bodemprogramma vastgesteld. Naast onderzoek en sanering van spoedlocaties, nazorg en ecologische risico’s is hierin het thema van diffuus lood opgenomen. Zaanstad heeft voor de aanpak van de diffuus lood-problematiek een plusbudget van de rijksoverheid ontvangen. Middels een voorlichtingscampagne worden inwoners bewust gemaakt van de risico’s van lood en de wijze waarop zij deze risico’s kunnen beperken.
Het Geluidsaneringsprogramma is afgerond en het Actieplan Geluid wordt uitgevoerd.
Het Grondstoffenplan is uitgewerkt en de Opwarmfase is gestart. In vier deelgebieden wordt ervaring opgedaan met het gescheiden ophalen van afval.

De uitvoering van de Zaanse Energie Agenda (ZEA) ligt in hoofdlijnen op schema. Er is een plan van aanpak voor de verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Een van de speerpunten in dit PvA is het terugdringen van het energiegebruik. Zaanstad communiceert actief met de inwoners van Zaanstad via mailingen en druk bezochte Energiecafés over de collectieve inkoop van zonnepanelen, het ‘nul-op-de–meter’-concept, isoleren, ledverlichting, enz. Daarnaast wordt door gesprekken met marktpartijen en de uitvoering van onderzoeken duidelijker in beeld gebracht hoe we de uiteenlopende behoeftes van verschillende doelgroepen op maat kunnen realiseren. Samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een plan in ontwikkeling voor het versnellen van verduurzaming voor bedrijven. Zaanstad is vergevorderd in gesprekken met externe partijen voor de ontwikkeling van een warmtenet. Daarnaast stimuleert Zaanstad marktinitiatieven, zoals het oprichten van een lokale energiemaatschappij (075 Groen) en het onderzoeken van de mogelijkheden door middel van slimme financiële constructies met derden, zoals Energy Service Company (ESCO), om te komen tot goedkopere energiebesparende oplossingen.

Milieu en duurzaamheid

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

22.092

243

22.335

Baten

-19.260

-346

-19.606

Toevoegingen

2.845

1.208

4.053

Onttrekkingen

-1.283

-897

-2.180

Saldo

4.394

208

4.602

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

1.219

-1.219

0

Herschikking

232

-24

208

1.451

-1.243

208