Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen, werken, landschap en industrie een unieke gemeente. Daarnaast zijn we onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door deze facetten is er volop potentie om te ontwikkelen. Het gevarieerde woningaanbod, goede bereikbaarheid, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen bij aan deze ontwikkeling. Ook investeert de gemeente in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de (her)ontwikkeling van kansrijke locaties en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Hierbij is het van belang om de juiste balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om nieuwe manieren van werken oplossingen dan die we tot voor kort waren gewend.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen. Dat doet wij door middel van bestemmingsplannen en specifieke beleidskaders. Juist in deze tijd heeft de gemeente de taak om kaders te moderniseren en daarmee helderheid en overzicht te verschaffen. Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen ruimte bieden aan de ene kant en bescherming van individu en collectief aan de andere kant.

Voortgang

Zaanstad wil ook op de lange termijn een stad zijn waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren. Daarvoor zijn investeringen nodig. In het kader van de  begroting 2017 is de Investerings- en Uitvoeringsagenda  2017-2020 MAAK.Zaanstad opgesteld, met een totaal pakket van bijna € 27 miljoen aan investeringen, onder meer voor verbetering van de bestaande woningvoorraad. Belangrijk onderdeel hierin is de vorming van het Transformatiefonds, waarmee een impuls kan worden gegeven aan de realisatie van de beoogde versnelling van de woningbouwopgave.

De Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. Zaanstad heeft vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in 2019 reeds belangrijke stappen gezet om het werken in de geest van de Omgevingswet te bevorderen. De veranderopgaven gericht op gebied en gebruiker, de samenwerking en het digitaal stelsel zijn vastgesteld. De instrumenten onder de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan) en de impact op de organisatie zijn in kaart gebracht. Er wordt gewerkt aan uiteenlopende projecten, zoals de Zaanse omgevingsverordening en het omgevingsplan Hembrugterrein, ter implementatie van de Omgevingswet.

Zaanstad heeft in juni met de woningcorporaties een raamovereenkomst afgesloten. Hierin zijn voor een periode van vier jaar gezamenlijke ambities vastgesteld met betrekking tot voorraadontwikkeling nieuwbouw en verkoop, betere benutting en betaalbaarheid, kwaliteit voorraad, wijkontwikkeling, langer zelfstandig wonen en urgenten. De raamovereenkomst wordt vertaald in concrete jaarlijkse prestatieafspraken. Regionaal kwam een nieuwe samenwerkingsagenda Wonen tot stand.

De Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit is vastgesteld. De evaluatie van de pilot Ruimte Geven wordt doorgeschoven naar 2017.

In het MAAK-investeringsprogramma zijn extra middelen opgenomen voor complexe bereikbaarheidsdossiers, met name de invalswegen in Zaandam en de spoorse doorsnijding.
Het parkeerbeleid is geactualiseerd, vooral om ervoor te zorgen dat nog effectiever wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en de parkeerdruk. Waar gemeentelijke regelgeving eerst leidend was voor ruimtelijke ontwikkeling, wordt deze voortaan als richtlijn gehanteerd. Andere maatregelen hebben betrekking op de invoering van blauwe zones en aanpassing van het vergunningenbeleid.

De uitvoering van de maatregelen in het kader van landschap ligt vrijwel op schema.

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

42.328

1.361

43.689

Baten

-29.316

-1.421

-30.736

Toevoegingen

1.002

0

1.002

Onttrekkingen

-5.341

-2.021

-7.361

Saldo

8.673

-2.080

6.593

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

951

-3.420

-2.469

Herschikking

410

-21

389

1.361

-3.441

-2.080