Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

Correctie inkomsten Funderingsherstel

0

-17

-17

Funderingsherstel 2016

-284

284

0

Vrijval onderhoud panden VrZW

-320

0

-320

-604

267

-337

Herschikking

Kostenverdeling

440

0

440

Vorming sectoroverstijgend budget

-3

0

-3

438

0

438

Totaal programma

-166

267

101