Burger en bestuur

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Omzet reisdocumenten

25

-150

-125

25

-150

-125

Beleidsbijstellingen

Bijstelling kosten/opbrengsten stadhuis

259

-380

-121

Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringsprojecten en grondexploitaties

250

0

250

Invulling taakstelling bedrijfsvoering

0

0

0

Lagere baten en lasten Omgevingsdienst

-250

250

0

Leges bouwvergunningen

0

128

128

Onttrekking reserve Nieuwe Informatiesystemen

150

-150

0

Reserve Stadhuis

1.228

-1.228

0

Tekort reserve Wachtgelden Bestuur

0

0

0

Voordeel Oekraïne-referendum

-100

0

-100

Voordelen bedrijfsvoering

-31

0

-31

Voordelig rekeningresultaat 2015 Stadsregio Amsterdam

-50

0

-50

Vorming reserve groot onderhoud facilitair

50

-50

0

WW-budget en eigen risico Ziektewet

-220

0

-220

1.286

-1.430

-144

Herschikking

Kostenverdeling

135

-193

-58

Vorming sectoroverstijgend budget

-5

0

-5

130

-193

-63

Totaal programma

1.441

-1.773

-332