Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na narap 2016

Begroting baten na narap 2016

Begroting saldo na narap 2016

Realisatie lasten t/m oktober 2016

Realisatie baten t/m oktober 2016

Realisatie saldo t/m oktober
2016

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.676

-32

3.644

5.732

-35

5.696

4.913

-36

4.876

Gezond leven

3.176

-32

3.144

2.630

-59

2.571

2.467

-36

2.431

Kracht van de wijkbewoners

22.574

-113

22.460

26.282

-214

26.068

16.438

-231

16.207

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

38.179

-81

38.098

34.682

-160

34.522

14.073

-59

14.015

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

40.038

-3.228

36.811

33.644

-3.334

30.310

23.326

-2.388

20.938

Uitvoeren armoedebeleid

7.589

-325

7.263

9.480

-675

8.804

7.230

-562

6.668

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.642

0

1.642

1.732

-117

1.615

1.093

-64

1.029

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.218

-60.176

4.041

64.524

-56.331

8.193

52.528

-47.447

5.081

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.747

0

4.747

4.177

-376

3.801

2.855

-385

2.470

Organiseren van beschut werk

12.023

0

12.023

11.795

0

11.795

10.739

30

10.768

Toerisme bevorderen

632

0

632

352

0

352

249

0

248

Iets terug doen voor uitkering

421

0

421

424

0

424

281

0

281

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

113

0

113

78

0

78

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

7.719

-4.607

3.112

10.366

-5.819

4.546

7.151

-54

7.097

Onderwijsklimaat

16.204

-300

15.903

16.867

-273

16.594

12.961

127

13.088

Maatschappelijke initiatieven

1.533

-67

1.466

1.708

-13

1.696

1.191

-27

1.164

Verzelfstandiging buurthuizen

623

-7

615

707

-7

700

487

-3

484

Actieve (sport)verenigingen

489

0

489

609

0

609

463

0

463

Sportvoorzieningen

7.972

1.354

9.327

8.522

1.341

9.863

6.204

-165

6.039

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

9.929

0

9.929

10.260

-3

10.257

9.739

-4

9.735

Multicultureel samenleven

453

0

453

1.255

-615

640

977

-415

562

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

676

0

676

708

-8

700

499

-16

482

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.830

-76

1.754

2.060

-83

1.977

1.536

-90

1.446

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

528

0

528

837

-256

581

425

-7

418

Woningvoorraad

1.747

-317

1.430

1.667

-245

1.422

569

-43

526

Parkeermogelijkheden

1.079

-2.948

-1.870

1.166

-3.003

-1.837

864

-2.259

-1.395

Bevorderen doorstroming

2.309

0

2.309

2.035

-255

1.780

1.666

-270

1.396

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

9.398

-8.443

955

10.613

-9.361

1.252

3.232

-1.923

1.309

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

23.173

-15.656

7.518

24.604

-17.526

7.078

2.884

-220

2.664

Gebiedsontwikkeling beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

140

0

140

27

0

27

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.538

-18.569

-3.031

15.900

-18.921

-3.021

13.260

-18.963

-5.703

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

693

0

693

1.607

-270

1.337

134

0

134

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

4.190

-74

4.117

4.646

-414

4.232

3.802

-51

3.751

Uitvoeren grondstoffenplan

29

0

29

42

-1

41

32

-1

30

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

434

0

434

456

-2

453

542

-3

539

Funderingsrisico's en herstel

1.135

0

1.135

928

0

928

510

-1

509

Beheer en onderhoud openbare ruimte

36.121

-407

35.714

35.927

-507

35.420

14.921

-611

14.309

Markten

203

-315

-112

218

-315

-97

165

-202

-36

Onderhoud riolering

6.439

-21.089

-14.650

7.018

-21.089

-14.071

4.554

-21.695

-17.142

Begraven en begraafplaatsen

662

-975

-313

649

-975

-327

511

-813

-301

Vervanging in de openbare ruimte

3.812

0

3.812

2.883

0

2.883

2.180

-2

2.178

Vervanging riolering

12.618

0

12.618

11.945

0

11.945

9.975

-1

9.974

Kermissen

35

-105

-70

29

-105

-76

37

-85

-48

Natuur- en milieueducatie

509

0

509

513

0

513

510

-1

509

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

528

0

528

531

0

531

383

0

383

Ramp- en crisisbestrijding

13.106

0

13.106

12.555

0

12.555

12.529

0

12.529

Openbare orde

631

0

631

640

0

640

370

0

370

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.406

-203

3.203

4.066

-397

3.669

3.165

-57

3.107

Toezicht op vaarwegen

883

-1.064

-181

944

-1.064

-120

797

-940

-143

Bediening bruggen en sluizen

1.050

0

1.050

1.268

0

1.268

1.015

0

1.015

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

3.866

-4.951

-1.084

4.339

-4.823

-484

3.206

-2.525

682

Digitaal behandelen van aanvragen

4.019

-2.960

1.059

3.871

-2.990

881

3.126

-2.607

519

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.043

0

1.043

1.110

0

1.110

771

0

771

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

1.008

-34

974

929

-34

895

694

-72

622

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

35.215

-1.194

34.022

39.221

-1.881

37.340

28.632

-1.555

27.077

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.013

0

2.013

2.022

-45

1.977

1.606

-29

1.577

Transparante besluitvorming en informatie

2.373

0

2.373

2.530

-84

2.447

2.058

-31

2.027

Verminderen regeldruk

1.715

-77

1.638

1.696

-87

1.609

1.321

-92

1.228

B&W

2.000

0

2.000

2.171

0

2.171

1.621

-4

1.616

Gemeenteraad

1.400

0

1.400

1.400

0

1.400

1.197

-6

1.192

Griffie

590

0

590

593

0

593

443

0

443

Financiën

Gemeentefonds

0

-239.068

-239.068

0

-244.866

-244.866

0

-210.518

-210.518

Lokale heffingen

49

-1.840

-1.791

49

-1.925

-1.876

34

-1.740

-1.706

Algemene dekkingsmiddelen

11

-902

-892

11

-902

-892

9

-843

-835

Onvoorzien

101

-2.700

-2.599

101

0

101

4

0

4

Saldo kostenplaatsen

514

0

514

0

0

0

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-5.009

-3.445

-8.453

-3.093

-5.641

-8.734

11.065

-204

10.861

Dividend

0

-3.036

-3.036

9

-2.335

-2.326

0

-1.827

-1.827

Innen lokale belastingen en heffingen

2.992

-32.222

-29.230

3.002

-32.452

-29.449

2.343

-32.518

-30.175

Organisatie financiële processen

4.248

0

4.248

4.115

0

4.115

3.256

0

3.256

Saldo van baten en lasten

444.995

-430.286

14.709

456.528

-439.553

16.975

317.921

-354.545

-36.624

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na narap 2016

Begroting baten na narap 2016

Begroting saldo na narap 2016

Realisatie lasten t/m oktober 2016

Realisatie baten t/m oktober 2016

Realisatie saldo t/m oktober
2016

Jeugd en zorg

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

0

0

0

0

-7.700

-7.700

0

-1.348

-1.348

Werk, inkomen en economie

Rechtmatige inkomensverstrekking

0

-3.950

-3.950

0

-2.570

-2.570

0

0

0

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

0

-433

-433

240

-338

-98

40

-586

-546

Organiseren van beschut werk

0

-446

-446

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijsklimaat

0

-300

-300

0

-1.358

-1.358

0

0

0

Maatschappelijke initiatieven

0

0

0

0

-265

-265

0

0

0

Actieve (sport)verenigingen

0

-38

-38

0

0

0

0

0

0

Sportvoorzieningen

196

-1.519

-1.323

182

-1.327

-1.145

182

-18

164

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

0

-268

-268

100

-268

-168

100

0

100

Multicultureel samenleven

0

0

0

492

0

492

0

0

0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

0

-10

-10

0

0

0

0

0

0

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

0

0

0

0

-1.744

-1.744

0

0

0

Woningvoorraad

0

0

0

0

-53

-53

0

0

0

Bevorderen doorstroming

0

-1.541

-1.541

0

-885

-885

0

-491

-491

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

200

-10

190

200

-10

190

0

-10

-10

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

1.514

-5.019

-3.504

802

-4.670

-3.868

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

22

-497

-475

22

-1.188

-1.166

0

0

0

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

937

-63

874

4.031

-992

3.039

0

0

0

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

0

-7.155

-7.155

100

-6.736

-6.636

0

0

0

Burger en bestuur

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

25

-1.486

-1.461

1.485

-4.226

-2.741

0

0

0

B&W

175

0

175

180

0

180

175

0

175

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

1.452

0

1.452

11.152

-4.944

6.208

0

0

0

Investeringsfonds

2.406

0

2.406

12.747

0

12.747

0

0

0

Onvoorzien

2.700

0

2.700

0

-10.341

-10.341

0

0

0

Dividend

0

-1.600

-1.600

0

-1.600

-1.600

0

0

0

Saldo mutaties reserves

9.627

-24.336

-14.709

31.733

-51.214

-19.482

497

-2.453

-1.957

Programma

Resultaat

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na narap 2015

Begroting baten na narap 2015

Begroting saldo na narap 2015

Realisatie lasten t/m oktober 2015

Realisatie baten t/m oktober 2015

Realisatie saldo t/m oktober 2015

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

3.676

-32

3.644

5.732

-35

5.696

4.913

-36

4.876

Gezond leven

3.176

-32

3.144

2.630

-59

2.571

2.467

-36

2.431

Kracht van de wijkbewoners

22.574

-113

22.460

26.282

-214

26.068

16.438

-231

16.207

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

38.179

-81

38.098

34.682

-7.860

26.822

14.073

-1.407

12.667

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

40.038

-3.228

36.811

33.644

-3.334

30.310

23.326

-2.388

20.938

Uitvoeren armoedebeleid

7.589

-325

7.263

9.480

-675

8.804

7.230

-562

6.668

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.642

0

1.642

1.732

-117

1.615

1.093

-64

1.029

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.218

-64.126

91

64.524

-58.901

5.623

52.528

-47.447

5.081

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.747

-433

4.314

4.417

-714

3.703

2.895

-971

1.924

Organiseren van beschut werk

12.023

-446

11.577

11.795

0

11.795

10.739

30

10.768

Toerisme bevorderen

632

0

632

352

0

352

249

0

248

Iets terug doen voor uitkering

421

0

421

424

0

424

281

0

281

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

113

0

113

78

0

78

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

7.719

-4.607

3.112

10.366

-5.819

4.546

7.151

-54

7.097

Onderwijsklimaat

16.204

-600

15.603

16.867

-1.630

15.236

12.961

127

13.088

Maatschappelijke initiatieven

1.533

-67

1.466

1.708

-278

1.431

1.191

-27

1.164

Verzelfstandiging buurthuizen

623

-7

615

707

-7

700

487

-3

484

Actieve (sport)verenigingen

489

-38

451

609

0

609

463

0

463

Sportvoorzieningen

8.168

-165

8.004

8.704

14

8.718

6.385

-182

6.203

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

9.929

-268

9.661

10.360

-271

10.088

9.839

-4

9.835

Multicultureel samenleven

453

0

453

1.747

-615

1.132

977

-415

562

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

676

-10

666

708

-8

700

499

-16

482

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.830

-76

1.754

2.060

-83

1.977

1.536

-90

1.446

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

528

0

528

837

-2.000

-1.163

425

-7

418

Woningvoorraad

1.747

-317

1.430

1.667

-297

1.369

569

-43

526

Parkeermogelijkheden

1.079

-2.948

-1.870

1.166

-3.003

-1.837

864

-2.259

-1.395

Bevorderen doorstroming

2.309

-1.541

768

2.035

-1.140

895

1.666

-761

905

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

9.598

-8.453

1.145

10.813

-9.371

1.442

3.232

-1.933

1.299

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

24.688

-20.675

4.013

25.405

-22.195

3.210

2.884

-220

2.664

Gebiedsontwikkeling beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

140

0

140

27

0

27

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

15.538

-18.569

-3.031

15.900

-18.921

-3.021

13.260

-18.963

-5.703

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

715

-497

218

1.629

-1.458

171

134

0

134

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.127

-136

4.991

8.676

-1.405

7.271

3.802

-51

3.751

Uitvoeren grondstoffenplan

29

0

29

42

-1

41

32

-1

30

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

434

0

434

456

-2

453

542

-3

539

Funderingsrisico's en herstel

1.135

0

1.135

928

0

928

510

-1

509

Beheer en onderhoud openbare ruimte

36.121

-7.563

28.559

36.027

-7.243

28.783

14.921

-611

14.309

Markten

203

-315

-112

218

-315

-97

165

-202

-36

Onderhoud riolering

6.439

-21.089

-14.650

7.018

-21.089

-14.071

4.554

-21.695

-17.142

Begraven en begraafplaatsen

662

-975

-313

649

-975

-327

511

-813

-301

Vervanging in de openbare ruimte

3.812

0

3.812

2.883

0

2.883

2.180

-2

2.178

Vervanging riolering

12.618

0

12.618

11.945

0

11.945

9.975

-1

9.974

Kermissen

35

-105

-70

29

-105

-76

37

-85

-48

Natuur- en milieueducatie

509

0

509

513

0

513

510

-1

509

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

528

0

528

531

0

531

383

0

383

Ramp- en crisisbestrijding

13.106

0

13.106

12.555

0

12.555

12.529

0

12.529

Openbare orde

631

0

631

640

0

640

370

0

370

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.406

-203

3.203

4.066

-397

3.669

3.165

-57

3.107

Toezicht op vaarwegen

883

-1.064

-181

944

-1.064

-120

797

-940

-143

Bediening bruggen en sluizen

1.050

0

1.050

1.268

0

1.268

1.015

0

1.015

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

3.866

-4.951

-1.084

4.339

-4.823

-484

3.206

-2.525

682

Digitaal behandelen van aanvragen

4.019

-2.960

1.059

3.871

-2.990

881

3.126

-2.607

519

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

1.043

0

1.043

1.110

0

1.110

771

0

771

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

1.008

-34

974

929

-34

895

694

-72

622

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

35.240

-2.680

32.560

40.706

-6.107

34.599

28.632

-1.555

27.077

Samen Zaans Evenwicht realiseren

2.013

0

2.013

2.022

-45

1.977

1.606

-29

1.577

Transparante besluitvorming en informatie

2.373

0

2.373

2.530

-84

2.447

2.058

-31

2.027

Verminderen regeldruk

1.715

-77

1.638

1.696

-87

1.609

1.321

-92

1.228

B&W

2.175

0

2.175

2.351

0

2.351

1.796

-4

1.791

Gemeenteraad

1.400

0

1.400

1.400

0

1.400

1.197

-6

1.192

Griffie

590

0

590

593

0

593

443

0

443

Financiën

Gemeentefonds

0

-239.068

-239.068

0

-244.866

-244.866

0

-210.518

-210.518

Lokale heffingen

49

-1.840

-1.791

49

-1.925

-1.876

34

-1.740

-1.706

Algemene dekkingsmiddelen

1.462

-902

560

11.162

-5.846

5.316

9

-843

-835

Investeringsfonds

2.406

0

2.406

12.747

0

12.747

0

0

0

Onvoorzien

2.801

-2.700

101

101

-10.341

-10.241

4

0

4

Saldo kostenplaatsen

514

0

514

0

0

0

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-5.009

-3.445

-8.453

-3.093

-5.641

-8.734

11.065

-204

10.861

Dividend

0

-4.636

-4.636

9

-3.935

-3.926

0

-1.827

-1.827

Innen lokale belastingen en heffingen

2.992

-32.222

-29.230

3.002

-32.452

-29.449

2.343

-32.518

-30.175

Organisatie financiële processen

4.248

0

4.248

4.115

0

4.115

3.256

0

3.256

Totaal resultaat na bestemming

454.622

-454.622

0

488.260

-490.767

-2.507

318.417

-356.998

-38.581