Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van de beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma's in de begroting.
Voor zowel het financiële beleid als het heffen en innen van belastingen geldt dat deze taken grotendeels wettelijk zijn vastgelegd in de Gemeentewet. De gemeente heeft enige beleidsvrijheid. De kaderstellende rol ligt geheel bij de gemeenteraad. Op het gebied van de gemeentefinanciën stelt de raad kaders door middel van de begroting en de financiële verordening. De controlerende rol van de raad komt tot uiting bij de jaarstukken. Namens de gemeenteraad controleert de accountant de jaarstukken. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het financieel toezicht. Daarnaast ondersteunt de Rekenkamer Metropool Amsterdam de raad bij de kaderstellende en controlerende taak. Belastingverordeningen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De beleidsvrijheid is beperkt. Gemeenten kunnen alleen belastingen heffen die zijn opgenomen in de Gemeentewet en retributies mogen maximaal kostendekkend zijn. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WOZ. De waardering wordt ook gebruikt door medeoverheden. De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ.
We stellen ons tot doel de beleidsmatige en financiële aspecten zo transparant en eenvoudig mogelijk te presenteren in de begroting als basis voor een goed debat.

Voortgang

De gemeente heeft in 2016 meer voordelen bij de algemene uitkering, doordat het Rijk meer geld uitgeeft. We gaan dus nu samen de trap op. Ten aanzien van de verandering in de systeemverantwoording binnen het sociaal domein speelt Zaanstad landelijk een rol om het systeem van verantwoording te vereenvoudigen. Echter, de verandering in deze verantwoording vraagt om een lange adem van de gemeente, omdat ook de hele verandering binnen het sociale domein onderdeel is van de transformatie. Het jaar 2016 is ook het eerste jaar dat de gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt. De betaling hiervan zal waarschijnlijk niet leiden tot een materiële afdracht over 2016.  

Financiën

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

3.340

853

4.193

Baten

-284.381

-3.740

-288.120

Toevoegingen

23.899

0

23.899

Onttrekkingen

-16.885

0

-16.885

Saldo

-274.027

-2.886

-276.913

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

0

-1.929

-1.929

Beleidsbijstellingen

896

-1.810

-914

Herschikking

-42

0

-42

854

-3.739

-2.885