Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Voortgang

Bij het beheer van de buitenruimte wordt ingezet op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeids- en burgerparticipatie. Door het verbeteren van de keten van arbeidsbemiddeling en begeleiding kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het werkpakket van de openbare ruimte worden ingezet. De gemeente ligt op koers bij het realiseren van de doelstellingen die zijn genoemd in de begroting.

Daarnaast voeren de gemeente en bewoners in toenemende mate gezamenlijk het onderhoud uit van de openbare ruimte. Ingezet wordt onder meer op:

  • het verbreden van groenadoptie, zodat niet alleen groen maar ook bankjes, afvalbakken en speelplaatsen kunnen worden geadopteerd,
  • het betrekken van andere doelgroepen bij het beheer van de openbare ruimte, zoals bedrijvenverenigingen,
  • het betrekken van bewoners bij het opruimen van zwerfafval,
  • het belonen van maatschappelijke organisaties om zwerfafval in te zamelen.

Het realiseren van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte ligt op koers. De prognose is dat de prestaties eind 2016 zijn gerealiseerd.

Met ingang van 2016 wordt de openbare ruimte chemievrij onderhouden. We proberen in 2016 drie verschillende manieren van chemievrije onkruidbestrijding uit. De ervaringen hiervan worden eind 2016 geëvalueerd. Dit zal leiden tot een gemeentebrede aanpak van onkruidbestrijding vanaf 2017.

In 2016 heeft naar aanleiding van de ontstane schade door de zomerstormen in 2013 en 2015 een extra herplant van bomen plaatsgevonden.

Gelet op het aantal woningen waarvoor een vergunning voor funderingsherstel is aangevraagd, is de verwachting dat in 2016 de begrotingsnorm van 100 herstelde woningen wordt gehaald.
De gesprekken op landelijk niveau voor de vorming en oprichting van een landelijk fonds Duurzaam Funderingsherstel zijn nu in een afrondende fase beland. De verwachting is dat dit fonds in 2017 kan starten en Zaanstad één van de partijen is die hierin gaat participeren.

Beheer buitenruimte

Begroting voor narap

Mutaties narap

Stand na narap

Lasten

60.448

118

60.566

Baten

-22.893

-102

-22.994

Toevoegingen

0

100

100

Onttrekkingen

-6.736

0

-6.736

Saldo

30.819

116

30.936

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsbijstellingen

195

-100

95

Herschikking

23

-2

21

218

-102

116